Všeobecné obchodní podmínky služby Vasekupony.cz pro Inzerenty

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují podmínky využití služeb Portálu Vasekupony.cz, poskytované společností BALÍK PLUS s.r.o., IČ: 01753711, se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 211309 (dále jen „Provozovatel“).


I. Definice pojmů, předmět Smlouvy

 1. Provozovatel je výše uvedená společnost BALÍK PLUS s.r.o. zabezpečující provoz Portálu.

 2. Inzerent je internetový nebo zásilkový obchod, případně jiná společnost nebo subjekt, který prostřednictvím Portálu inzeruje své služby / zboží a zveřejňuje Kupóny.

 3. Uživatel je každá právnická nebo fyzická osoba, která prostřednictvím Portálu využije Kupóny na nákupy prostřednictvím internetových, zásilkových a / nebo kamenných obchodů Inzerentů.
 4. Portál je webová stránka s webovým sídlem URL: http://www.vasekupony.cz, jejímž prostřednictvím Inzerenti na základě smlouvy s Provozovatelem zveřejňují Kupóny.

 5. Kupón je kód, sleva nebo jiná výhoda zveřejněna na Portálu, který Uživatele opravňuje uplatnit slevu nebo jinou výhodu při nákupu v internetovém, zásilkovém nebo kamenném obchodě Inzerenta, a to ve smyslu inzerovaných parametrů Kupónu, jehož zpřístupnění si objedná Inzerent u Provozovatele podle těchto VOP za účelem podpory prodeje svých výrobků a / nebo služeb nebo jiného reklamního a propagačního cíle.

 6. Smlouva je smlouva o poskytnutí služeb, jejímž předmětem je závazek Provozovatele zajistit ve prospěch Inzerenta zveřejňování Kupónů na Portálu, resp. poskytnutí jiného reklamního prostoru na Portálu.

 7. Smluvní strana je Provozovatel a Inzerent, nebo kdokoli z nich.

 8. Affiliate program je reciproční služba poskytovaná Inzerentem Provozovateli formou zasílaní Kupónů v potvrzujících e-mailech k jednotlivým nákupům zákazníka Inzerenta, formou zasílání Kupónů v reklamních e-mailech (newsletterech) zasílaných zákazníkům Inzerenta, anebo vkládáním reklamních tiskovin do balíků Inzerenta, které Inzerent zasílá svým zákazníkům spolu s objednaným zbožím. Za tuto reciproční službu náleží Inzerentovi odměna. Výše odměny je obsažená v dohodnuté výši snížené ceny za službu poskytovanou Provozovatelem Inzerentovi, anebo je výše odměny Inzerenta sjednaná individuálně pro každý případ dohodou Smluvních stran, přičemž výše odměny (ať už v podobě snížené ceny či individuální odměny) je uvedená v objednávce.

 9. Provozovatel je povinen zajistit zveřejňování Kupónů prostřednictvím Portálu nebo poskytnout jiné služby na základě schválené objednávky. Provozovatel má od Inzerenta za zajištění služeb nárok na zaplacení sjednané odměny.

 10. Tyto VOP platí pro všechny obchodní vztahy, do kterých Provozovatel a Inzerent vstoupí v rámci výše uvedeného předmětu Smlouvy.

 11. Inzerent vystavením objednávky vyjadřuje výslovný souhlas s obsahem těchto VOP. Odchylné, protikladné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky Inzerenta se stanou součástí Smlouvy pouze tehdy, pokud Provozovatel s jejich závazností vysloví bezvýhradný písemný souhlas. Je-li Smluvními stranami odkázáno na aplikaci těchto VOP, mají tyto VOP přednost před případnými obchodními podmínkami Inzerenta, bez ohledu na to, zda jsou Provozovateli známy či zda je Provozovatel výslovně odmítl či nikoli. Inzerent byl upozorněn na to, že pro závazkový vztah mezi ním a Provozovatelem se nepoužijí všeobecné podmínky Inzerenta, i pokud na ně Inzerent odkáže ve své objednávce, ledaže Provozovatel výslovně uvede, že všeobecné podmínky Inzerenta akceptuje. Za tímto účelem Provozovatel vylučuje vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou a naopak, pokud Inzerent odkázal ve své objednávce na svoje všeobecné podmínky, je nutno akceptaci ze strany Provozovatele považovat za akceptaci s odchylkou spočívající ve vyloučení všeobecných podmínek Inzerenta a uplatnění těchto VOP.

 12. Ostatní ujednání dohodnuté mezi Smluvními stranami v jednotlivých případech (včetně akceptovaných objednávek, vedlejších dohod, doplnění a změn) mají vždy přednost před těmito VOP. Pro obsah takových dohod je rozhodující písemná smlouva nebo písemné potvrzení o obsahu takového ujednání vystavené Provozovatelem.

 13. Pokud při uzavření Smlouvy nebylo písemně sjednáno něco odlišného, považují se tyto VOP za součást Smlouvy, přičemž se jedná o podstatnou náležitost uzavřené Smlouvy.

 14. Provozovatel je oprávněn přiměřeně jednostranně změnit tyto VOP. Bude-li na vztah Smluvních stran dopadat ustanovení § 1752 Občanského zákoníku, je pak Provozovatel povinen zaslat Inzerentovi (a to prostřednictvím e-mailu) znění změněných VOP nejpozději 1 (jeden) měsíc přede dnem nabytí účinnosti změněných VOP, Inzerent je pak oprávněn odmítnout změněný návrh VOP a Smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět. V případě uplatnění práva výpovědi Inzerentem, činí pak výpovědní lhůta 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi Provozovateli.

 15. Smluvní strany se mohou dovolávat obchodních zvyklostí, pouze pokud tyto nejsou v rozporu se Smlouvou, těmito VOP a právními předpisy České republiky, včetně předpisů, které nejsou donucující povahy. Smluvní strana, která se obchodní zvyklosti dovolává, musí prokázat, že druhá Smluvní strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.

II. Portál Vasekupony.cz

 1. Portál je informační a reklamní webovou stránkou, jejímž prostřednictvím Inzerenti zveřejňují reklamní a marketingové informace o výrobcích a službách nebo jiných probíhajících akcích ve svých vybraných internetových, zásilkových obchodech nebo kamenných obchodech.

 2. Na Portále jsou zveřejňovány aktuální nabídky Inzerentů, na základě kterých mohou Uživatelé vygenerovat, vytisknout nebo jinak využít Kupóny, které za stanovených podmínek uplatní u Inzerenta.

 3. K uplatnění Kupónu dochází buď přesměrováním na webové sídlo nebo portál Inzerenta, vytištěním a uplatněním Kupónu v kamenném obchodě Inzerenta nebo uplatněním jiné slevy, a to ve smyslu podmínek uvedených na Kupónu. Provozovatel nevstupuje do smluvního vztahu s Uživatelem ohledně nákupu zboží a / nebo služby Inzerenta. Všechna práva a povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu mezi Uživatelem a Inzerentem je Uživatel oprávněn uplatnit pouze vůči Inzerentům. Tato práva a povinnosti se řídí příslušnými obchodními podmínkami daného Inzerenta.

III. Objednávka, uzavření smlouvy

 1. Inzerent poptá Provozovatele za účelem vyžádání nabídky na poskytnutí služby zveřejnění Kupónů, nebo poskytnutí jiných služeb prostřednictvím Portálu, vše dle těchto VOP, na což mu Provozovatel vypracuje nabídku, která bude obsahovat rozpis cen a podmínek jednotlivých balíčků služeb. Součástí nabídky bude i tiskopis objednávky, na kterém Inzerent následně může objednat balík služeb Provozovatele ve smyslu vypracované nabídky, a to formou závazné objednávky zaslané Provozovateli.

 2. Objednávka musí mít písemnou formu a musí být prostřednictvím e-mailu, poštou, nebo osobně doručena Provozovateli.

 3. Objednávka Inzerenta musí obsahovat zejména:

 4. a) identifikaci Inzerenta v rozsahu: obchodní jméno, sídlo / místo podnikání, IČO, DIČ, údaj o zápisu v obchodním nebo živnostenském rejstříku a osobu oprávněnou zastupovat Inzerenta navenek, e-mailovou adresu Inzerenta;

  b) volbu požadovaného balíku služeb;

  c) cenu ve smyslu nabídky Provozovatele;

  d) prohlášení Inzerenta, že se na Portále seznámil s VOP v platném a účinném znění, jejich obsahu porozuměl v celém rozsahu a bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Inzerent zároveň tímto prohlášením uděluje Provozovateli souhlas k bezúplatnému použití loga a obchodního jména Inzerenta, a to výlučně pro účely poskytnutí referencí.


 5. Objednávka je účinná až okamžikem jejího písemného potvrzení ze strany Provozovatele formou e-mailu nebo písemně, a okamžikem úhrady zálohové faktury, kterou spolu s potvrzením objednávky Provozovatel zašle Inzerentovi. Okamžikem, kdy se objednávka stane podle předchozího ustanovení účinná, dojde k uzavření Smlouvy. Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na 3 měsíce.

 6. Provozovatel bude zavázán jen takovou objednávkou Inzerenta, která bude účinná podle čl. III. bod 4. těchto VOP.

 7. Inzerent je povinen doručit Provozovateli objednávku nejpozději 7 dnů před požadovaným prvním dnem zveřejnění Kupónů na Portálu.

 8. Pokud žádná ze Smluvních stran nevypoví Smlouvu ke konci tříměsíčního období její platnosti, prodlužuje se Smlouva automaticky za stejných podmínek (včetně zvoleného balíčku služeb a Affiliate programu) o další 3 měsíce, a to i opakovaně.

 9. V případě, že Inzerent požaduje změnu balíčku služeb, je povinen postupovat přiměřeně podle odst. 1 až 3 tohoto článku VOP. Každá změna balíku služeb nabývá účinnosti nejdříve od následujícího tříměsíčního období platnosti Smlouvy, pokud Inzerent doručil objednávku na nový balík služeb nejpozději 7 dní před zahájením následujícího tříměsíčního období.

 10. Provozovatel je od Smlouvy oprávněn odstoupit, pokud Inzerent neuhradí jakoukoliv fakturu ve lhůtě 10 dnů po její splatnosti.

 11. Výpověď resp. odstoupení od Smlouvy se doručuje druhé Smluvní straně e-mailem, osobně nebo poštou.

IV. Práva a povinnosti Provozovatele

Všeobecná práva a povinnosti Provozovatele

 1. Provozovatel se zavazuje, že ve prospěch Inzerenta na základě účinné objednávky (dle čl. III. bod 4. těchto VOP) zajistí v rámci objednaného balíčku služeb zveřejňování jeho Kupónů na Portálu, případně jiné služby dle dohody Smluvních stran.

 2. Provozovatel v případě, kdy jsou požadavky na obsahové náležitosti Kupónů v souladu s těmito VOP a obecně závaznými právními předpisy, v rámci platnosti balíčku služeb zveřejní Kupóny na Portálu do 3 dnů ode dne dodání potřebných podkladů od Inzerenta, popřípadě v jiném termínu určeném v objednávce.

 3. Provozovatel není povinen plnit závazky podle těchto VOP nebo podle Smlouvy v případě zásahu vyšší moci (jako je např. přírodní katastrofa, válka, válečný stav).

 4. Provozovatel má právo ověřit, zda objednávka Inzerenta byla zaslána oprávněnou osobou, případně si ověřit identitu Inzerenta, přičemž je v případě pochybností oprávněn si od něj vyžádat potřebné podklady.

 5. Práva a povinnosti Provozovatele při zveřejňování Kupónů


 6. Provozovatel je oprávněn odmítnout zveřejnění Kupónů, jejichž obsah, forma nebo požadované provedení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo je v rozporu s dobrými mravy, oprávněnými zájmy Provozovatele nebo poškozuje oprávněné zájmy třetích osob. Provozovatel je povinen po doručení potřebných podkladů od Inzerenta, uvědomit Inzerenta o nevhodnosti Kuponů, případně požádat o jejich doplnění tak, aby byl nevhodný obsah odstraněn. Každou změnu oproti požadavku je Provozovatel povinen zaslat Inzerentovi k odsouhlasení. Po odsouhlasení Inzerentem zajistí Provozovatel zveřejnění Kupónů na Portálu.

V. Práva a povinnosti Inzerenta

Práva a povinnosti Inzerenta při zveřejňování Kupónů

 1. Inzerent se zavazuje dodat Provozovateli všechny potřebné informace (logo, text, informace o poskytované slevě resp. akci, data platnosti, jiné podmínky apod.) ke Kupónu, jakož i všechny nezbytné specifikace v přiměřené lhůtě 3 pracovních dní před požadovaným zveřejněním Kupónů.

 2. Inzerent je také povinen doručit Provozovateli podklady pro grafické zpracování reklamních bannerů nebo tištěných poukázek jako doplňkové služby (v případě jejího objednání) v termínech a rozsahu dohodnutém s Provozovatelem.

 3. Pokud Inzerent nedoručí Provozovateli informace o obsahu Kupónů nebo jím obdržené podklady / informace nebudou vhodné pro jejich zveřejnění / zpracování, není Provozovatel v prodlení s jejich zveřejněním na Portálu. Strany se dohodnou na novém termínu zveřejnění Kupónů po upřesnění požadovaných informací ze strany Inzerenta.

 4. Inzerent je oprávněn v rámci objednaného balíčku služeb vyzvat Provozovatele ke zveřejnění, změně, stažení nebo k opětovnému zveřejnění Kupónů bez omezení. O každé změně musí Inzerent informovat Provozovatele v přiměřené lhůtě 3 pracovních dní před požadovanou změnou Kupónu.

 5. Jiná práva a povinnosti Inzerenta


 6. Inzerent odpovídá za to, že jím zadané a doručené obsahové náležitosti Kupónů a / nebo grafické podklady doručené za účelem zpracování a / nebo vytvoření reklamních bannerů a / nebo tištěných Kupónů (v případě jejich objednání), jsou v souladu s právním řádem České republiky a / nebo mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a jejich použitím nebudou porušena a dotčena práva třetích osob (zejména, nikoliv však výlučně práva k ochranným známkám, majetková autorská práva nebo jiná práva, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo duševního vlastnictví) a na výzvu Provozovatele je Inzerent povinen tuto skutečnost prokázat a také, že skutková tvrzení, které tvoří obsah těchto Kupónů a / nebo grafických podkladů, jsou pravdivá, jsou v souladu s dobrými mravy, etickými pravidly a / nebo nenarušují veřejný pořádek. Inzerent také odpovídá Provozovateli za to, že jím zadané a doručené Kupony a / nebo grafické podklady doručené za účelem zpracování jsou v souladu s právními předpisy upravujícími formu, obsah a účel reklamy.

 7. Provozovatel je oprávněn odmítnout zveřejnění Kupónů, jejichž obsah, forma nebo požadované provedení je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo je v rozporu s dobrými mravy, oprávněnými zájmy Provozovatele nebo poškozuje oprávněné zájmy třetích osob. Provozovatel je povinen po doručení potřebných podkladů od Inzerenta, uvědomit Inzerenta o nevhodnosti Kuponů, případně požádat o jejich doplnění tak, aby byl nevhodný obsah odstraněn. Každou změnu oproti požadavku je Provozovatel povinen zaslat Inzerentovi k odsouhlasení. Po odsouhlasení Inzerentem zajistí Provozovatel zveřejnění Kupónů na Portálu.

VI. Fakturační a platební podmínky

 1. Inzerent hradí cenu za objednané služby včetně příslušné sazby DPH na základě vystavené faktury Provozovatele.

 2. Provozovatel v souladu s čl. III. bodem 4. těchto VOP na základě objednávky Inzerenta vystaví zálohovou fakturu, kterou mu bude fakturovat zálohu na cenu, a takto vystavenou zálohovou fakturu zašle na e-mailovou adresu Inzerenta. Inzerent je povinen uhradit Provozovateli zálohu za služby nejpozději sedm dní po vystavení zálohové faktury. Zaplacením se rozumí připsání finančních prostředků na účet Provozovatele uvedený ve faktuře. Provozovatel ve lhůtě do 14 dnů ode dne zaplacení zálohové platby vystaví a zašle na adresu Inzerenta fakturu, která bude daňovým dokladem.

 3. Cena služeb Provozovatele se fakturuje vždy napřed za každé 3-měsíční období. Pokud žádná ze Smluvních stran nevyužije práva vypovědět Smlouvu a dojde k automatické prolongaci Smlouvy, Provozovatel vystaví další zálohovou fakturu, vždy nejpozději do 7 dnů od začátku následujícího tříměsíčního období. Provozovatel ve lhůtě do 14 dnů ode dne zaplacení zálohové platby vystaví a zašle na adresu Inzerenta fakturu, která bude daňovým dokladem.

 4. Na základě písemné dohody Provozovatele a Inzerenta mohou být fakturační a platební podmínky uvedené v tomto článku těchto VOP, upravené i v jiném, Smluvními stranami dohodnutém znění.

 5. V případě, má-li Inzerent sídlo nebo místo podnikání mimo území České republiky a cenu za služby hradí prostřednictvím zahraniční banky, nese Inzerent v celém rozsahu všechny poplatky spojené s takovým přeshraničním bezhotovostním převodem.

 6. V případě, že Inzerent zvolí v rámci objednaného balíčku služeb možnost úhrady ceny formou Affiliate programu, je oprávněn uhradit část ceny nebo celou cenu balíčku služeb formou poskytnutí recipročních služeb. Reciproční služby je povinen Inzerent poskytnout v rozsahu uvedeném v ceníku Objednávce v předmětném tříměsíčním období platnosti balíčku služeb. V případě, že Inzerent v předmětném tříměsíčním období neposkytne reciproční služby v požadovaném rozsahu, je povinen doplatit rozdíl mezi zaplacenou cenou Affiliate programu a plnou cenou zvoleného balíčku služeb, a to na základě faktury Provozovatele.

VII. mlčenlivost

 1. Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění Smlouvy mohou získat informace druhé Smluvní strany, které jedna strana ("udělující strana") zpřístupní druhé Smluvní straně ("přijímající straně"), nebo o kterých se přijímající strana během plnění Smlouvy dozví, zejména obchodní a tržní strategie, informace o cenách, prodeji, zákaznické údaje, marketingové plány, podmínky spolupráce, podmínky zakázek a nákupu, jakož i jiné finanční a obchodní údaje (dále jen "Důvěrné informace").

 2. Smluvní strany se zavazují používat Důvěrné informace výlučně pro účely plnění této Smlouvy, a to pouze v nezbytném rozsahu tak, aby se s nimi seznámili jen ti zástupci nebo pracovníci Smluvních stran, jejichž seznámení s Důvěrnými informacemi je nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.

 3. Přijímající strana je povinna vynaložit na ochranu Důvěrných informací udělující strany alespoň takovou úroveň odborné péče, jakou vynakládá na ochranu vlastních Důvěrných informací. Tato povinnost zahrnuje za každých okolností zejména přijetí vhodných opatření na ochranu Důvěrných informací proti neoprávněnému prozrazení, kopírování nebo použití.

 4. Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na (i) Důvěrné informace, které jsou v okamžiku poskytnutí veřejně známé a tuto skutečnost bude přijímající strana hodnověrným způsobem schopna prokázat, (ii) Důvěrné informace, které se po poskytnutí stanou veřejně známými, pokud takovému zveřejnění nedošlo porušením závazku mlčenlivosti podle smlouvy nebo zákona, (iii) Důvěrné informace, které přijímající strana již vlastnila v době jejich poskytnutí a to bez závazku mlčenlivosti k takovým Důvěrným informacím, přičemž tyto nebyly přijímající stranou získány protiprávně, (iv) Důvěrné informace, které vytvořila přijímající strana, a to nezávisle bez využití jiných důvěrných informací od udělující strany a tuto skutečnost bude přijímající strana schopna hodnověrným způsobem prokázat nebo (v) v případě, že přijímající strana musí zpřístupnit Důvěrné informace na základě zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné správy.

 5. Povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku VII. trvá nejen po dobu platnosti Smlouvy, jakož i tři roky po jejím skončení.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 01.10.2014. Veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi Inzerentem a Provozovatelem ode dne účinnosti VOP se řídí VOP, pokud v nich není uvedeno jinak.

 2. Pro ​​řešení sporů mezi Provozovatelem a Inzerenty, majících původ ve smluvním vztahu upraveném těmito VOP, jakož i souvisejících nároků na náhradu škody z tohoto smluvního vztahu, bude výlučně řešit příslušný český soud. Závazkové vztahy dohodnuté v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

 3. Pokud tyto VOP vyžadují písemné doručení, považuje se za písemnou formu i jakákoliv zpráva zaslaná druhé smluvní straně prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu druhé Smluvní strany, kdy e-mailová adresa Provozovatele je uvedená v tiskopisu objednávky a e-mailová adresa Inzerenta je uvedená v jím vyplněné objednávce. Uvedené neplatí v případě ukončení smluvního vztahu, když je třeba projev vůle ukončit Smlouvu doručit druhé smluvní straně v písemné formě poštou doporučeným dopisem.

 4. Práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části není Inzerent oprávněn postoupit na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

 5. Inzerent potvrzuje, že před zasláním písemné objednávky Provozovatelem (článek. III. Bod 3. těchto VOP) se na Portále seznámil s těmito VOP, jejich obsahu porozuměl v celém rozsahu a bez výhrad s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat; Inzerent zároveň souhlasí s použitím práva České republiky, podle kterého se budou řídit, vykládat a uplatňovat příslušná práva, povinnosti a závazky Smluvních stran upravené v těchto VOP nebo vztahující se na předmět těchto VOP.

 6. Provozovatel je oprávněn měnit VOP (přičemž změnou se rozumí i částečné nebo úplné nahrazení VOP zvláštními obchodními podmínkami). Každá změna VOP nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu. Existující smluvní vztahy se řídí novými VOP ode dne písemného oznámení změny Inzerentovi.

V Praze 01. 10. 2014


BALÍK PLUS, s.r.o.

Henrich Lauko, jednatel