Obchodní podmínky soutěže na webové stránce www.vasekupony.cz
(dále jen „Pravidla soutěže“)

1. Soutěže pořádá společnost BALÍK PLUS s.r.o., se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 01753711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka číslo: 211309 (dále jen „organizátor“).

2. Soutěže budou probíhat v termínech uvedených na internetovém portálu s webovým sídlem URL: www.vasekupony.scz (dále jen „Portál“), přičemž při vyhlášení jednotlivé soutěže budou uvedené její podmínky, délka, výhry, případně jiné důležité informace. Soutěže probíhají výlučně na území ČR.

3. Soutěže se může zúčastnit svéprávná fyzická osoba s trvalým pobytem v ČR, která splní další zvláštní podmínky soutěže určených pro každou soutěž zvlášť (dále jen „účastník“). Osoby mladší 18-ti let se soutěže mohou účastnit pouze za předpokladu, že s tím jejich zákonný zástupce vyslovil písemný souhlas. Jsou-li zvláštní podmínky pro jednotlivou soutěž v rozporu s těmito Pravidly soutěže, použijí se přednostně pravidla obsažená ve zvláštních podmínkách pro jednotlivou soutěž.

4. Svou účastí v soutěži vyjadřuje účastník svůj výslovný souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži účastník uděluje pro případ, že se stane výhercem, organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, na Portálu.

5. Účastník Soutěže má právo požadovat na Účastí v soutěži účastník dále uděluje organizátorovi, jakož i třetím subjektům, se kterými uzavře organizátor smlouvu o organizaci soutěže, souhlas se zpracováním svých osobních údajů sdělených organizátorovi spolu s odpovědí na soutěžní otázku, a to:
a) dobrovolně, když udělení souhlasu neukládá právní předpis;
b) za účelem uspořádání soutěže a k uspořádání jiných marketingových akcí organizátora (včetně nabízení obchodu a služeb a zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, a to i elektronickými prostředky);
c) na neomezenou dobu, jinak s právem odvolat souhlas;
d) ke zpracování organizátorem nebo zpracovatelem jím pověřeným;
e) s právem organizátora zpřístupnit osobní údaje dalším osobám podílejícím se na pořádání soutěže či jiných marketingových akcí organizátora, kdy tyto subjekty budou údaje užívat výlučně pro marketingové a reklamní účely;organizátorovi přístup ke svým osobním údajům, informaci o jejich zpracování, vysvětlení a případné odstranění závadného stavu při zpracovávání jeho osobních údajů vzniklého (zejména blokováním, opravou, doplněním či likvidací), právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakož i další práva podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

6. Podmínkou účasti v soutěži je včasné zadání správné odpovědi na soutěžní otázku, resp. otázky určené pro jednotlivé soutěže, a to vyplněním formuláře umístěného na Portále, anebo zasláním na e-mailovou adresu info@vasekupony.cz. Soutěžní otázky a jiné podmínky účasti v soutěži budou k jednotlivé soutěži zveřejněné na Portálu, a to po celou dobu trvání soutěže.

7. Účast na soutěžích je dobrovolná.

8. Slosování výherců proběhne nejpozději do 14 dnů ode dne ukončení jednotlivé soutěže. Do slosování budou zařazení všichni účastnici řádně registrovaní na Portále, kteří doručili správné odpovědi na soutěžní otázky a splnili i další určené podmínky soutěže. Výsledky slosování budou zveřejněné na Portále a výherci budou vyrozuměni i e-mailovou zprávou.

9. Každý výherce obdrží e-mailovou zprávu, která bude obsahovat informaci o výhře a termínu a způsobu získání vyhrané ceny. Výherce je povinen uplatnit výhru u organizátora nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení e-mailové zprávy o výhře. Výherce je povinný výhru převzít u organizátora osobně, případně dohodnou její zaslání poštou, anebo doručení jiným způsobem. Před vydáním výhry je organizátor oprávněn prověřit totožnost výherce. Pokud nebude možné totožnost výherce ověřit, či bude mít organizátor pochybnosti o totožnosti výherce, organizátor výhru nepředá. V případě, že si výherce výhru nevyzvedne ve shora uvedené lhůtě, výhra propadá. Jeden a týž účastník se může jednotlivé soutěže zúčastnit jen jednou; doručí-li jeden a týž účastník v rámci soutěže organizátorovi odpověď na soutěžní otázku vícekrát, vezme organizátor v úvahu jen první doručenou odpověď; doručí-li jeden a týž účastník v rámci soutěže organizátorovi odpověď na soutěžní otázku vícekrát současně, nevezme organizátor v úvahu žádnou doručenou odpověď.

10. V případě zasílání výhry, budou výhry výhercům zasílány prostřednictvím pošty nebo kurýrní služby. Organizátor nezodpovídá za nedoručené, poškozené, nebo ztracené zásilky s výhrou.

11. Účastník soutěže se soutěže účastní s vědomím, že na výhru v soutěži nemá právní nárok. Ve smyslu ustanovení § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") nemůže výherce výhru v soutěži vymáhat. Nárok na výhru v soutěži lze postoupit jen se souhlasem organizátora. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za škodu, ani jakékoliv náklady, které účastníkovi vzniknou v souvislosti s jeho účastí v soutěži, uplatnění, vyzvednutím, využitím anebo jiným nakládáním s výhrou.

12. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučený v případě, že organizátor zjistí anebo bude mít oprávněné podezření, že bylo ze strany některého účastníka či jiné osoby spácháno podvodné nebo nekalé jednání, na jehož základě bylo dopomoženo danému účastníkovi k získání výhry. To samé platí v případě, když organizátor zjistí anebo bude mít oprávněné podezření, že se účastník dopustí jednání, které není v souladu s dobrými mravy, nebo které poškozuje oprávněné zájmy organizátora.

13. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k organizátorovi či rodinní příslušníci a další subjekty, kteří se na dané soutěži podílejí jako obchodní partner organizátora, poskytovatel výhry a osoby jim blízké.

14. Reklamace jakýchkoliv vad výhry vůči organizátorovi je vyloučená. Případné nároky z titulu odpovědnosti za škodu způsobené výherci výhrou, je výherce povinen uplatnit přímo u poskytovatele výhry.

15. Organizátor případné výherce upozorňuje na ustanovení § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, dle kterého jsou od daně z příjmu osvobozeny výhry, jejichž hodnota nepřevyšuje 10.000,- Kč. Účastník tak bere na vědomí, že v případě výhry převyšující 10.000,- Kč je povinen tuto výhru řádně zdanit.

16. Organizátor si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže a rozhodovat o všech otázkách s nimi spojených a vyhrazuje si rovněž právo kdykoliv omezit, odložit, přerušit, změnit anebo bez náhrady zrušit kteroukoliv soutěž. V případě, že účastník pro účely soutěže poskytl nepravdivé údaje či informace, je organizátor je oprávněný takového účastníka ze soutěže vyloučit anebo mu výhru nepřiznat.

17. Pravidla soutěže, jakož i jejich změny a doplnění nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na Portálu.

V Praze, 01.10.2015

BALÍK PLUS, s.r.o.
Henrich Lauko , jednatel