Obchodní podmínky pro organizování soutěže na webové stránce www.vasekupony.cz
(dále jen „Obchodní podmínky“)

I. Všeobecná ustanovení

1. Společnost BALÍK PLUS s.r.o., se sídlem Na poříčí 1067/25, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 01753711, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka číslo: 211309 (dále jen „Organizátor“), je provozovatelem internetového portálu s webovým sídlem URL: www.vasekupony.cz (dále jen „Portál“), a oprávněným poskytovatelem reklamních a marketingových služeb.

2. Organizátor poskytuje reklamní a marketingové služby v elektronické formě, a to na Portálu a zjišťuje organizování soutěže.

3.Objednavatel soutěže, resp. subjekt inzerující a propagující svoje zboží anebo služby prostřednictvím Organizátora (dále jen “Objednavatel“) je obchodní partner Organizátora, který objednává (zadává) organizaci soutěže prostřednictvím Portálu.

II. Uzavření smlouvy o organizaci soutěže

1. Objednavatel poptá organizaci soutěže tak, že Objednavateli zašle vyplněnou objednávku soutěže, a to prostřednictvím formuláře, který je přístupný na Portálu, anebo e-mailem na e-mailovou adresu info@vasekupony.cz, přičemž v rámci objednávky je Objednavatel povinen vyjádřit svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

2. Smlouva o organizaci soutěže je uzavřená teprve v okamžiku, kdy Organizátor zašle Objednavateli akceptaci objednávky soutěže, a to elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v poptávce soutěže.

3. Objednavatel odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, výslovně souhlasí s jejich obsahem a s tím, že jimi bude řídit smluvní vztah mezi ním a Organizátorem. Je-li smluvními stranami odkázáno na aplikaci těchto Obchodních podmínek, mají tyto Obchodní podmínky přednost před případnými obchodními podmínkami Objednavatele, bez ohledu na to, zda jsou Organizátorovi známy či zda je Organizátor výslovně odmítl či nikoli. Objednavatel byl upozorněn na to, že pro závazkový vztah mezi ním a Organizátorem se nepoužijí všeobecné podmínky Objednavatele, i pokud na ně Objednavatel odkáže ve své objednávce, ledaže Organizátor výslovně uvede, že všeobecné podmínky Objednavatele akceptuje. Za tímto účelem Organizátor vylučuje vzhledem ke svým nabídkám v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen "Občanský zákoník") přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou a naopak, pokud Objednavatel odkázal ve své objednávce na svoje všeobecné podmínky, je nutno akceptaci ze strany Organizátora považovat za akceptaci s odchylkou spočívající ve vyloučení všeobecných podmínek Objednavatele a uplatnění těchto Obchodních podmínek.

4. Pokud při uzavření smlouvy nebylo písemně sjednáno něco odlišného, považují se tyto Obchodní podmínky za součást smlouvy, přičemž se jedná o podstatnou náležitost uzavřené smlouvy. Provozovatel je oprávněn přiměřeně jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky. Bude-li na vztah smluvních stran dopadat ustanovení § 1752 Občanského zákoníku, je pak Organizátor povinen zaslat Objednavateli (a to prostřednictvím e-mailu) znění změněných Obchodních podmínek nejpozději 1 (jeden) měsíc přede dnem nabytí účinnosti změněných Obchodních podmínek, Objednavatel je pak oprávněn odmítnout změněný návrh Obchodních podmínek a smlouvu z uvedeného důvodu vypovědět. V případě uplatnění práva výpovědi Objednavatelem, činí pak výpovědní lhůta 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi Organizátorovi.

5. Smluvní strany se mohou dovolávat obchodních zvyklostí, pouze pokud tyto nejsou v rozporu se smlouvou, těmito Obchodními podmínkami a právními předpisy České republiky, včetně předpisů, které nejsou donucující povahy. Smluvní strana, která se obchodní zvyklosti dovolává, musí prokázat, že druhá smluvní strana určitou zvyklost musela znát a s postupem podle ní byla srozuměna.

III. Náležitosti Objednávky

1. 1. Řádná objednávka musí obsahovat následující údaje:
a) fakturační údaje Objednavatele, tj. obchodní jméno, sídlo, případně jiná fakturační adresa, IČ, DIČ, sdělení, zda je Objednatel plátce DPH;
b) označení kontaktní osoby Objednatele, spolu s e-mailovou adresou a telefonním číslem;
c) cenu soutěže v souladu s ceníkem Organizátora;
d) bližší specifikace podmínek soutěže;
e) určení výher v soutěži;
f) termín doručení výher Organizátorovi;
g) požadovaná doba soutěže a uvedení konkrétních dní, ve kterých se má soutěž uskutečnit.

IV. Práva a povinnosti Organizátora

1. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout objednávku soutěže (tedy soutěž nerealizovat) anebo odmítnout zařazení kterékoliv Objednatelem navržené výhry, a to v případě, že:
a) předmět, který je určen za výhru v soutěži, může narušit dobré mravy, anebo je obecně nevhodný pro účely dané soutěže;
b) reklamní anebo marketingová aktivita, pro jejíž potřeby se soutěž organizuje, je v rozporu s právními předpisy ČR, zejména s právními předpisy o reklamě;
c) reklamní anebo marketingová aktivita, pro jejíž potřeby se soutěž organizuje, není v souladu s dobrými mravy, nebo ohrožuje či přímo porušuje veřejný pořádek;
d) se tak Organizátor rozhodne (a to především s ohledem podmínky, charakter, cíle soutěže a výhry určené do soutěže), takové rozhodnutí nemusí organizátor nijak odůvodňovat.

2. Organizátor je povinný oznámit Objednavateli odmítnutí objednávky soutěže, a to nejpozději 1 (jeden) pracovní den před dnem určeným jako začátek soutěže. Objednavatel je povinen doručit Organizátorovi výhry určené k soutěži nejpozději 1 (jeden) pracovní den před dnem určeným jako začátek soutěže, jinak není Organizátor povinen soutěž uskutečnit.

3. Objednavatel bere na vědomí, že v případě omezení provozu anebo náhlého či neočekávaného výpadku provozu Portálu, se takové přerušení či omezení nepovažuje za porušení smluvních povinností Objednavatele vůči Organizátorovi. Organizátorovi pak v takovém případě nevzniká nárok na náhradu škody. V případě výpadku provozu Portálu, který bude delší než 48 hodin, je Organizátor povinen zorganizovat soutěž v náhradním termínu, či přiměřeně prodlouží trvání soutěže, pokud se Objednavatel s Organizátorem nedohodnou jinak. V případě výpadku provozu Portálu, který bude kratší než 48 hodin, bude soutěž pokračovat podle původního plánu po skončení výpadku provozu Portálu.

4. Pokud se Objednavatel s Organizátorem nedohodnou jinak, trvá soutěž Portálu standardně jeden (1) měsíc.

5. Organizátor neodpovídá výhercům za množství, obsah nebo kvalitu výhry. V případě jakékoliv reklamace výhry, se výherce bude obracet na Objednavatele a Objednavatel se zavazuje všechny reklamace výher řádně vyřídit.

6. Objednavatel souhlasí s tím, že vedle jím objednané soutěže může na Portálu paralelně probíhat i jiná soutěž či reklamní kampaň objednaná třetím subjektem, kdy soutěž či propagované výrobky či služby mohou být přímou či nepřímou konkurencí k soutěži objednané Objednavatelem.

V. Finanční podmínky soutěže

1. Odměna za organizaci soutěže vychází z platného ceníku Organizátora, který je součástí objednávkového formuláře přístupného na Portále. Odměny v ceníku jsou uvedené bez DPH, která bude ke konečné odměně za soutěž v souladu s právními předpisy připočtena.

2. Objednavatel je povinen uhradit Organizátorovi odměnu na základě řádně vystavené faktury (a to včetně DPH) za zorganizování soutěže v hotovosti anebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Organizátora. Odměna je splatná ke dni uzavření smlouvy dle čl. 2.2 těchto Obchodních podmínek. Pokud Organizátor vystaví na úhradu odměny zálohovou fakturu, bude její splatnost 7 dnů ode dne jejího vystavení.

3. Datum zdanitelného plnění je den, který předchází prvnímu dni soutěže.

4. Odměna či vyúčtovaná záloha odměny se považuje za uhrazenou dnem její úhrady (v případě hrazení v hotovosti), resp. dnem kdy bude částka připsána ve prospěch účtu Organizátora (v případě úhrady bezhotovostním převodem). V případě prodlení Objednavatele s úhradou odměny, je Objednavatel povinen uradit Organizátorovi smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, za každý byť započatý den prodlení.

VI. Reklamace

1. V případě porušení povinností ze strany Organizátora, zejména organizování soutěže v rozporu s objednávkou soutěže, je Objednavatel oprávněný požadovat, aby mu Organizátor poskytnul náhradní soutěž anebo soutěže přiměřeně prodloužil.

2. Objednavatel je povinen nárok z porušení povinnosti Organizátora uplatnit u Organizátora nejpozději ve lhůtě 10 dnů ode dne (a to tak, že v této lhůtě musí být oznámení o porušení Organizátorovi doručeno), kdy k porušení došlo, jinak nárok Objednavatele zaniká.

VII. Zvláštní ustanovení o soutěžích organizovaných Objednavatelem

1. V případě, že se Objednavatel rozhodne zorganizovat soutěž sám, použijí se Obchodní podmínky přiměřeně. V takovém případě Organizátor soutěž neorganizuje, ale zajišťuje její propagaci.

2. Objednavatel je povinen informovat v objednávce Organizátora o podmínkách soutěže, délce jejího trvání a výhrách, přičemž tyto informace je povinen Organizátorovi doručit nejpozději 10 dnů před začátkem soutěže. Organizátor zajistí, že na Portálu bude odkaz na webovou stránku Objednavatele, kde bude soutěž probíhat.

3. Odměna Organizátora za propagaci soutěže pořádané dle tohoto článku je uvedená v ceníku na Portále.

4. Ustanovení Obchodních podmínek se použije přiměřeně i na pořádání soutěže dle tohoto článku.

VIII. Závěrečné ustanovení

1. Všechny vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména Občanským zákoníkem.

2. Součástí každé smlouvy o organizaci soutěže jsou tyto Obchodní podmínky.

3. Obchodní podmínky, jakož i jejich změny a doplnění nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na Portálu, a to s případnou výjimkou dle čl. 2.5 Obchodních podmínek.

V Praze, 01.08.2015

BALÍK PLUS, s.r.o.
Henrich Lauko , jednatel